• nieuwe showroom
 • nieuwe showroom

Policy

Contactinformatie

LAGROU NV
Veurnseweg 6 - 8900 Ieper
België
BE0405.492.761
e-mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
tel. 057/20.87.73 - fax 057/21.71.70


1. Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon (hierna de ”Gebruiker”) die de website https://www.lagrou.be (hierna de “website”) bezoekt stelt bepaalde persoonlijke data ter beschikking. Deze persoonlijke data is informatie die Lagrou NV toestaat je te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen één of meer gegevens en jou als natuurlijk persoon.

We gebruiken en verwerken enkel jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Door gebruik te maken van onze website verleent de gebruiker impliciet de toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen van persoonlijke gegevens zoals omschreven in dit document. Lagrou NV behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden aan dit document regelmatig te raadplegen.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens ?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke
Lagrou NV is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

2.2. Verwerker(s)
Lagrou NV is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de data beheerder. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de databeheerder.

Lagrou NV doet een beroep op de volgende verwerkers:

 • E.C.M.-Events
 • Google 
 • Mailchimp

3. Op welke juridische basis worden mijn gegevens verwerkt ?

In overeenstemming met de Wetgeving, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:
Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met u, of de uitoefening van pré-contractuele stappen genomen op uw aanvraag; of
Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie;
Op basis van uw toestemming tot het zenden van (promotie)aanbiedingen (direct marketing)

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt ?

Lagrou NV verbindt zicht ertoe enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt. Een niet-exhaustieve lijst van persoonsgegevens die mogelijks kunnen worden verwerkt, kan je hier terugvinden:

 • Je IP-adres
 • Je voor- en/of achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je mailadres
 • Je contactgegevens
 • Je nummerplaat
 • Je chassisnummer

5. Welke persoonsgegevens worden verwerkt ?

Lagrou NV verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere Gebruiker van onze website en diensten een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van de website en onze (online) dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Het beheren van de contractuele relatie waarin de Gebruiker partij is;
 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief eventuele facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de
 • Gebruiker en het verlenen van ondersteuning;
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens;
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen;
 • Marketing doeleinden:


Bij een bezoek aan de website van Lagrou NV worden er enkele gegevens ingezameld voor statische doeleinden aan de hand van cookies. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website van Lagrou bezoekt, kan je je akkoord verklaren met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Lagrou NV en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Lagrou NV zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

6. Wie ontvangt jouw persoonlijke data ?

Jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen Lagrou NV. Jouw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien u ons vooraf expliciete toestemming gaf. Door uw persoonsgegevens te verschaffen, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden doorgegeven aan Renault, GCR en andere derde partijen die gelieerd zijn aan Lagrou NV.

Lagrou NV heeft alle juridische en technische voorzorgen genomen om toegang en gebruik van data zonder toestemming te vermijden.

7. Hoe lang bewaren we uw data ?

Uw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te streven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doeleinden na te streven of indien u geldig uw recht tot verwijdering van de gegevens uitoefent.

8. Wat zijn mijn rechten ?

8.1. Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uitgelegd in punt 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2. Recht op inzage
Indien u uw identiteit kan bewijzen, verkrijgt u het recht om informatie te verwerven over het verwerken van uw gegevens. Aldus hebt u het recht de doeleinden van verwerking, de categorieën betreffende de gegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die u kan uitoefenen met betrekking tot uw gegevens, te kennen.

8.3. Recht rectificatie van persoonsgegevens
Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4. Recht op wissen van persoonsgegevens
U hebt tevens het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:
Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
U herroept uw toestemming tot verwerken van uw gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van uw gegevens;
U hebt rechtmatig uw oppositierecht uitgeoefend;
Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
Uw gegevens dienen verwijderd te worden door een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde data tijdelijk blijven opgeslagen.

8.5. Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
In sommige gevallen hebt u het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Lagrou NV om vast te stellen dat u geldig uw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6. Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor “direct marketing” doeleinden. Lagrou NV zal ophouden uw persoonlijke gegevens te verwerken tenzij het kan aantonen dat er dwingende redenen
zijn tot het verwerken die uw recht om zich te verzetten overheersen.

8.7. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om de aan Lagrou NV verstrekte persoonsgevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8. Recht op intrekken van mijn toestemming
Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden.

9. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen ?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit bij aangetekende brief aan Lagrou NV, Veurnseweg 6, 8900 Ieper of via e-mail te sturen. Wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden, niet later dan dertig dagen na ontvangen van uw verzoek.

10. Mogelijkheid tot indienen van een klacht ?

Indien u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door Lagrou NV, hebt u het recht om klacht in te dienen bij de Privaycommissie (https://www.privacycommission.be/)

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

La valeur de ma voiture

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Prenez rendez-vous

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Notre équipe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Contactez-nous